Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

 

Název

JERMS, z.s. (dále jen „Spolek).

 

Sídlo

Adresa sídla: A. Hanuše 85, 561 64 Jablonné nad Orlicí

 

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

 

I.

Činnost Spolku

 1. Spolek vykonává činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. II. těchto stanov. Žádná z činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 2. Hlavní činnost může být financována nejenom z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů, ale i ze zisku připravovaných akcí. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

 

II.

Cíle, poslání a principy Spolku

Cílem spolku je:

 • začleňovat rodiče, kteří celodenně pečují o malé děti, do společenského života, poskytovat jim společenství, solidaritu, výměnu zkušeností a poradenství o správné výchově dětí a mládeže;
 • pořádat programy pro využití volného času rodin s dětmi, a to kreativní, sportovní, vzdělávací programy, apod.;
 • přispívat k rozvoji občanské společnosti, posilovat hodnoty rodiny a úlohu rodičů ve výchově dětí a mládeže;
 • podporovat právní ochranu rodiny, mateřství, rovných příležitostí mužů a žen;
 • otevřenost všem etnikům, různým sociálním vrstvám a generacím;
 • vzdělávání členů v oblasti pedagogiky volného času;
 • spolupráce s obcí, státními i nestátními organizacemi k zajištění činnosti sdružení;
 • vytvoření a provoz vhodných prostor pro setkávání členů a příznivců sdružení.

 

III.

Členství

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 16 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
 2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 3. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Rady spolku o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
 4. Členství ve Spolku je individuální.
 5. Individuální členství ve Spolku může být uděleno pouze jednotlivcům po splnění následujících podmínek:
  • Zaplatí členský poplatek pro individuální členství ve Spolku.
  • Vyplní a podepíše přihlášku pro individuální členství ve Spolku.
 6. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
 • dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Radě spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 • vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Rada spolku, má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl. II těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IV. těchto stanov;
 • zánikem spolku;
 • Rozhodnutím Členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ
 1. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

 

 

IV.

Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen Spolku má právo:
 • podílet se na činnosti Spolku
 • být pravidelně informován o dění ve Spolku
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku
 • a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
 • volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku
 • žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. VI. Stanov
 • má právo hlasovat na Členské schůzi

 

 1. Každý člen Spolku má povinnost:

 

 • platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne Členská schůze
 • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku
 • dodržovat stanovy Spolku
 • aktivně se podílet na činnosti Spolku
 • pravidelně se informovat o dění ve Spolku
 • alespoň 1x v roce se účastnit na Členské schůzi

 

 

V.

Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.
 2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Rada Spolku.
 3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Rada Spolku.

 

 

VI.

Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

 

Jméno a příjmení    

Bydliště                     

Datum narození

Tel. č./ email             

                      

 1. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Předseda. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

 

 1. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
 2. Seznam členů je neveřejný.

VII.

Orgány Spolku

 1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
 • Členská schůze
 • Rada spolku
 • Předseda
 • Kontrolní komise

 

 1. Funkční období volených orgánů jsou tři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. III. odst. 6. Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Členskou schůzí.

 

 

VIII.

Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí orgány spolku, popř. rozhoduje o jejich změně. Do její působnosti tak náleží:
 • určit hlavní zaměření činností Spolku,
 • rozhodovat o změně stanov,
 • schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Předsedou,
 • schvalovat výsledek hospodaření Spolku,
 • volit Předsedu a Radu spolku,
 • jmenovat likvidátora při zániku Spolku,
 • rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,
 • rozhodnout o přeměně Spolku.
 1. Členská schůze je svolávána Předsedou podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
 2. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do třiceti dnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Předseda zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.
 3. Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
 4. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 14 dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání Členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 5. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení Členské schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 6. Je-li některý člen Spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc.
 7. Jednání Členské schůze řídí předseda, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce.
 8. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

 

IX.

Rada Spolku

 1. Schvaluje změny v rozpočtu.
 2. Přezkoumává a schvaluje rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrku publikuje v rámci Spolku.
 3. Přijímá členy a rozhoduje o jejich vyloučení.
 4. Rozhoduje o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závazné důvody.
 5. Schvaluje interní organizační normy Spolku.

 

 

X.

Předseda

 1. Předseda je členem statutárního orgánu Spolku.
 2. Předseda řídí činnost Spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.
 3. Navenek za Spolek jedná Předseda, případně Místopředseda.
 4. Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
 5. Do působnosti Předsedy náleží:
 • svolávat Členskou schůzi,
 • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
 • rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

 

XI.

Majetek a hospodaření Spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku.
 3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.

 

XII.

Zánik a likvidace Spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
 3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
 4.  Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 

XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto Stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 19.10.2015.
 2. Znění těchto stanov je účinné od 1.1.2016.